Hvordan Kan Betonmast Boligbygg As Redusere Sine Innkjøpsvolum For Gips Og Trelast Med 25%

Hvordan kan Betonmast Boligbygg AS redusere sine innkjøpsvolum for gips og trelast med 25%?

Hvordan kan erfaringer fra metodikken benyttet på prosjekt Landås utfordre og utvikle volumindustrien for byggevarer – på økonomi og miljø? 

Onsdag 20.oktober kl 15.00 16.00
Scene 2 i Hall A på Norges Varemesse i Lillestrøm

Arrangør: Bim Verdi

Målgruppe: Bestillere og byggherrer, Utførende (entreprenører)

Se innlegget på den digitale messeplattformen her

Se hvordan milliarder spares ved avfallsfrie byggeplasser
Beskrivelse av brukerhistorien: 

Avfallsfrie byggeplasser – det former byggebransjen
Å investere i avfallsfrie byggeplasser vil føre til at en tar bort avfallet fra produksjonen, en får store reduksjoner i CO2-utslipp, samtidig som både byggherrer og leverandører sparer milliarder av kroner på en mer effektiv produksjonsprosess.
En avfallsfri byggeplass betyr å endre tankegangen fra at avfall er et forventet og akseptert biprodukt av det å bygge, til ikke å produsere avfall i det hele tatt. Dette fører til en omlegging fra at omtrent alt har blitt produsert og tilpasset på byggeplass, til at tilpasningen foregår på de fabrikkene som produserer bygningsmaterialene.
Dette tankesettet ble i 2019 av John R. Moen i BA digital, presentert for Thorbjørn Boman som arbeider i Boligbygg/Betonmast. Han så dette interessant og ville gjerne teste dette ut i et prosjekt. Å «teste» er vel kanskje litt feil begrep når det gjelder Thorbjørn. Han er av det slaget som aldri har sett et problem, han bare løser det. Likeså med dette.
Målet var å produsere alle stendere på boligblokker helt uten avfall.
Tradisjonelt har stendere på bygg vært opparbeidet ved at en bringer inn trevirke med fallende lengder og der tømreren selv velger løsning, måler ut, sager og monterer stendere. Denne tilpassingen av trevirke er arbeidskrevende og fører til mye avfall.
Dette skulle nå utfordres. Sammen formet John R. og Thorbjørn krav til at alt treverk i yttervegg skulle være kappet i riktige lengder før levering til byggeplass. Dette medførte et produkt helt uten avfall på byggeplass.
Tilvarende ble det stilt krav til produsent av sendere at de ved produksjon av stendere skulle etablere en produksjon helt uten avfall.

Det ble satt ned en arbeidsgruppe med entreprenør, produsent av trevirke, en bedrift med BIM kompetanse (NTI) og BAdigital. Gruppen utviklet underlaget for en leveranse der hver eneste stender, klubbing og tilpassinger til vinduer og dører ble kappet presist, merket og pakket så det passet til fremdrift av produksjonen på byggeplass.
Helt uten problemer var det ikke. Merking for montasje ble feil på førte leveranse. Dette ble løst ved at en remerket hele leveransen før montasje på byggeplass, slik at for montørene var det lagt til rette for en effektiv produksjon.
Når vi så at vi var på vei til å løse dette, løftet Thorbjørn lista. Han tok i tillegg til stendere også med gips for yttervegg. Her utviklet vi en leveranse hvor all gips i yttervegg var ferdig kappet og tilpasset, slik at den kunne monteres uten ytterligere tilpasning på byggeplass.
Resultatet ble en ren montasje på byggeplass som reduserte timeforbruket vesentlig. En oppnådde en helt avfallsfri produksjon både på byggeplass og ute hos produsent.

På denne måten reduseres det totale materialforbruket med 14-20% i og med at en ikke forbruker materialer som kun nyttes til å produsere avfall, en tar altså bort avfallet.
Med å ta bort avfallet, redusere materialforbruket og samtidig redusere timeforbruket, så oppnår en en vesentlig reduksjon i produksjonskostnader.
Tilsvarende oppnås en vesentlig reduksjon i produksjon av CO2. Nytter vi disse resultatene og setter det inn i SSB så vil en innen nybygg alene oppnå reduksjon på 1,4 millioner tonn CO2 hvert år. Samtidig ser en et tilsvarende potensial for reduksjon av CO2 innen rehabilitering av bygg.
Til sammenligning vil Northern Lights, en del av regjeringens Langskip-prosjekt for fangst, transport og lagring av CO2, kutte 1,5 millioner tonn CO2 pr år. Northern Lights har et totalt kostnadsestimat på 25,1 milliarder kroner, hvorav staten dekker 16,8 milliarder kroner.
Muliggjøreren for å ta dette og andre pilotprosjekter videre er gjennom det konsortiet Ferd Eiendom leder og som er etablert med 27 samarbeidende bedrifter. Konsortsiet er etablert basert på økonomisk støtte fra Forskingsrådet og Innovasjon Norge gjennom Næringsdepartementets satsning, Grønn Platform, et initiativ for grønn omstilling i industrien. I dette konsortiet har vi byggherrer, entreprenør og flere digitale bedrifter, som sammen utvikler løsninger for å etablere Avfallsfrie byggeplasser.
Det her er slike tiltak som Thorbjørn har tatt føringen i som her er med og bringer frem pilotprosjekter som gjør en slik utvikling mulig.

Foredragsholdere:

Thorbjørn Boman, Prosjekteringsledersjef, Betonmast Boligbygg AS og John R. Moen, Daglig leder, BA digital as.

Les mer om brukerhistorien på Bim Verdi sine sider HER

Se innlegget