Reglement og betingelser for Bygg Reis Deg

Betalingsbetingelser
Ved påmelding etter 1.mai 2023 faktureres registrerings- og administrasjonsavgiften og standleien fortløpende.

Retninglinjer ved evt avmeldinger
Under enhver omstendighet tilbakebetales ikke påmeldingsavgiften. Ved en avmelding etter 1.12.2022 refunderes 50% av fakturert standleie. Ved avmelding etter 1.03.2023 opprettholdes kravet om fullt oppgjør for bestilt antall m2. Det gis ingen refusjon.

Reglement
1. Bygg Reis Deg er en åpen internasjonal fagmesse som skal vise fagfolk og publikum tidens materialer, utstyr, tjenester og kompetanse for bygg og anlegg, boliger og hytter.

2. Adgang til å delta på messen har alle i byggenæringens verdikjede herunder: byggherrer, eiendomsselskaper, tjenesteytende selskaper, produsenter, grossister, forhandlere, importører og agenter, rådgivere, arkitekter, utførende samt institusjoner tilknyttet byggenæringen.

3. Bygg Reis Deg er en profilerings- og salgsmesse. Det er anledning til ordreopptak og kontrakts- slutninger.

4. Påmelding sendes elektronisk via vår hjemmeside.
Påmelding blir registrert når skjemaet foreligger i utfylt stand og reglementet er akseptert. Hvert skjema gjelder kun for en (1) utstiller. Ved deltagelse på fellesstand må hver utstiller fylle ut separat påmeldingsskjema og betale egen påmeldingsavgift. Dette gir rett til markedsføring /utstillerliste på hjemmeside hos arrangør samt plass i messekatalogen som deles ut før og under messen.
Påmeldingen er bindende. Arrangøren avgjør om påmeldingen godkjennes eller ikke. Arrangøren gir ikke refusjon for eventuelle feil i utstillerlister og messekatalog.


5. Det er løpende påmelding. Dersom en utstiller ikke har henvendt seg til arrangøren med en endring eller avbestilling anses bestillingen som endelig etter 1.12.2022. Arrangøren forbeholder seg rett til å avslutte registreringen hvis messen skulle bli fulltegnet før denne dato. Arrangøren forbeholder seg også rett til å justere anmeldt areal +/- 2 m2. Endringer utover dette avtales i henhold til utstillers ønske.

6. Plass anvises i den utstrekning det er mulig i de tilhørende varegrupper og haller.

7. Plassavgiften beregnes etter følgende satser:

Innestand:
12 – 49 kvm. kr. 2.700,- per kvm
50 – 99 kvm. kr. 2.640,- per kvm
100 kvm. og større kr. 2.590,- per kvm

Utestand:
Kr. 845,- per kvm
Påmeldingsavgift pr. utstiller kr. 8.000,-
I tillegg innkreves myndighetenes pålagte merverdiavgift. Minsteareal er 9 kvm. For mer informasjon og bestilling av stand gå inn på www.byggreisdeg.no

8. Betalingsbetingelser
Påmeldingsavgiften faktureres og betales fortløpende etter bestilling fra utstiller.
Standleien belastes med 2 fakturaer. Første faktura forfaller 15.12.2022 med 50% av standleien og andre faktura forfaller 30.05.2023 med 50% av standleien. Ved påmelding etter 1.mai 2023 faktureres 100% av standleien fortløpende.
Det beregnes til enhver tid gjeldende morarente pr. mnd. ved betaling etter forfall. Ved manglende betaling innen fastsatte frister gir dette arrangør retten til å anse denne plassen for ledig og selge den videre.

9. Retningslinjer ved evt. avmeldinger:
Under enhver omstendighet tilbakebetales ikke påmeldingsavgiften. Ved en avmelding etter 1.12.2022 refunderes 50% av fakturert standleie. Ved avmelding etter 1.03.2023 opprettholdes kravet om fullt oppgjør for bestilt antall m2. Det gis ingen refusjon.

10. Fremleie av utstillingsplass er under enhver omstendighet ikke tillatt. Det er anledning til å samarbeide med andre leverandører, men da for varer og tjenester som hører under messens fagområde. For medutstillere gjelder samme reglement som for øvrig. Medutstillere må betale en påmeldingsavgift for å få sitt navn med i markedsføringsmateriale.

11. Bare varer og tjenester som er påmeldt, kan vises på messen. Arrangør avgjør hvilke varer og tjenester som er tillatt i tråd med konsept.

12. Plakater o.l. kan ikke settes opp på messeområdet uten spesiell tillatelse fra arrangøren. Vareprøver og reklamemateriell må kun deles ut på egen stand.

13. Dato for innsendelse av arrangementsskisse og bindende bestillinger på teleutstyr, vann og avløp etc. må overholdes. Frister for innsendelser av planskisse, skjemaer og annet utstyr må overholdes. Alle bestillinger er bindende. Utstiller har selv ansvar for å sette seg inn i de tekniske detaljer for egen stand, eventuelle brannskap, stolper og lignende. (Se spesielt pkt. 3, 4 og 5 i reglementet til Norges Varemesse).

14. Bruk av stemmeforsterker, stereoanlegg eller mikrofon er ikke tillatt med mindre annet er avtalt. Det oppfordres til å ta hensyn til medutstillere samt publikum. Arrangør ser seg nødt til av hensyn til medutstillere å plassere stands hvor demonstrasjon av verktøy etc. og som medfører støy til egnet sted. Dersom det skulle forekomme uenighet eller konflikter mellom utstillere, beslutter arrangøren nødvendige tiltak.

15. Utstillere er ansvarlig for skader som de påfører bygninger, innredninger og anlegg. Arrangørens og myndighetenes instrukser og anvisninger må følges nøye. Overskrider belastningen av varer og utstyr 500 kg pr. kvm, må det anføres på påmeldingsskjemaet. Utstilleren må dekke utgifter til nødvendige fundamenter eller forsterkninger. Stands kan i visse haller eller deler av haller bygges i 2 etasjer. Stands i to etasjer, eller med tett tak over x antall kvm, må sprinkles og godkjennes av arrangør på forhånd. Hvis standoppbyggingen overstiger standard vegghøyde (2,5 m), må arrangementsskisse godkjennes av arrangør og nabostands på forhånd. Det henvises til Norges Varemesses eget reglement som er en del av dette reglement.

16. Arrangøren besørger vanlig vakthold fra monteringen starter til demontering er avsluttet, men påtar seg intet ansvar for de utstilte varer, utstyr og tredjepersons eiendeler. Utstillerne må selv dekke alle nødvendige forsikringer. Det er ikke lov i messens åpningstider å ha ubetjente stands eller å starte demontering før anviste tider. Dette er grunnet sikkerhet ift mennesker og utstyr.

17. Dersom en utstiller ikke har henvendt seg til arrangøren med en endring eller avbestilling anses bestillingen som endelig etter 1.12.2022. Ved en reduksjon av antall m2 gis det ingen refusjon etter denne datoen med mindre arrangøren ser seg nødt til å endre antall m2 ift justeringer iht uttegning.

18. Utstillerne må selv sørge for transport, pakking, montasje, demontering og bortkjøring av varer og dekorasjonsmateriell. Alt gods til utstillerne må være godt merket med navn og standnummer.

19. Arrangøren besørger renhold av publikumspassasjer og vanlig daglig renhold av stands. Ekstra rengjøring må bestilles og utføres etter regning. Når standen er demontert, må den forlates rengjort og fri for dekorasjonsrester, spiker, fundamenter o.l. I tilfelle forsømmelse, forbeholder arrangøren seg rett til å foreta den nødvendige opprydding for utstillerens regning.

20. Dersom arrangementet på grunn av krig, revolusjon, streik eller andre av partene helt uforskyldte årsaker ikke vil kunne gjennomføres, har ingen av partene krav på hverandre. Eventuell innbetalt avgift, med fradrag av påløpte omkostninger, tilbakebetales. Skulle arrangementet bli avbrutt av force majeure etter at det er åpnet, blir tilbakebetalingen redusert forholdsmessig etter antall dager åpent av planlagt antall dager.

21. Enhver påmelding ansees bundet av dette reglement uansett om det er tatt forbehold av noe slag. Arrangøren avgjør eventuelle tvister om forståelsen av dette reglementet.