Sintef Siri Hunnes Web2

Energieffektivisering av bygninger kan tilsvare produksjonen til 3400 vindmøller

Under årets konferanse om Byggenæringens Grønne Bidrag på torsdag 19.oktober kl 10.00 – 12.00 på Bygg Reis Deg, setter konserndirektør i SINTEF Community, Siri Hunnes Blakstad tonen ved å fremheve det enorme potensialet for energieffektivisering i bygningssektoren. Her deler hun sitt innsiktsfulle perspektiv om viktigheten av energieffektivisering i bygningssektoren og hvordan dette kan være nøkkelen til å oppnå klimamålene for 2030.

Hva blir ditt viktigste budskap for Byggenæringens grønne bidrag?

Mitt viktigste budskap under konferansen om Byggenæringens grønne bidrag er å peke på det enorme potensialet for energieffektivisering i bygningsmassen. Dette potensialet tilsvarer energiproduksjonen til 3400 vindmøller i 2050. Til sammenligning har Norge totalt 1300 vindmøller i dag.

Vi snakker om konfliktfri energi som kan realiseres raskt med eksisterende teknologi.

Dessverre skjer ikke dette av seg selv. Dersom vi fortsetter som i dag, vil energibruken i bygningsmassen øke. For å oppnå reell energieffektivisering, må vi bruke både insitamenter og reguleringer som virkemidler.

Hva skal til for at flere installerer ordninger for energisparende tiltak? Og hva skal til for at dette bidrar til å nå klimamålene for 2030 om kun 7 år?

Energieffektivisering i bygningsmassen kan bidra til å nå klimamålene for 2030 ved å frigjøre energi som kan brukes til elektrifisering av andre sektorer, som mobilitet og industri. Dette vil redusere behovet for utbygging av ny kraftproduksjon.

For å få flere til å gjennomføre energibesparende tiltak i bygg, trenger vi klare, langsiktige og forpliktende mål. Dette må følges opp slik at vi kan justere tiltakene og virkemidlene for å sikre at målene blir nådd. I tillegg er det viktig å tilby tilskudd og grønne lån for teknologinøytrale tiltak i bygningsmassen.

En annen viktig faktor er en innskjerping og samordning av regelverk. Dette inkluderer trinnvis skjerping av krav i teknisk forskrift (TEK) hvert femte år, samordning av byggeforskrifter, energimerking og taksonomien slik at de baserer seg på beregningspunktet levert energi eller tilsvarende. Beregningene må også være realistiske og sammenlignbare med målt energibruk.

Dersom du fikk bestemme rammebetingelser for nye bygg og boliger, hva er de viktigste tiltakene du ville fokusert på?

For nye bygg og boliger er det avgjørende å etablere forutsigbare rammebetingelser med stadig skjerpede krav. Vi må også tilby insitamenter for ambisiøse miljømål, som gode låneordninger, som også er formålet med taksonomien.

Å gjøre det mer lønnsomt og enkelt å installere solceller på både nye og eksisterende bygg er også viktig.

Dersom du fikk bestemme rammebetingelser for rehabilitering av bygg og boliger, hva er de viktigste tiltakene du ville fokusert på?

Når det gjelder rehabilitering av bygg og boliger, må det også tilbys insitamenter slik at byggeiere utfører energioppgraderinger samtidig som de rehabiliterer. Bare én av fem som gjennomfører oppgraderinger i eksisterende bygningsmasse i dag, gjennomfører også energioppgraderinger.

Forutsigbare låne- og tilskuddsordninger er dessuten helt nødvendig. Hvis vi også kan etablere gode rådgivingstjenester som hjelper byggeiere med å finne passende løsninger og vurdere kostnader, har vi en betydelig sjanse til å nå målene for energieffektivisering.

Siri Hunnes Blakstad holder sitt innlegg på Bygg Reis Deg´s topplederkonferanse torsdag 19. oktober.

Fakta om SINTEF Community

SINTEF Community er et forskningsinstitutt for bærekraftig utvikling av bygg, infrastruktur og mobilitet. Vi skaper verdier for våre kunder og samfunnet gjennom forskning og utvikling, forskningsbasert rådgivning, sertifisering og kunnskapsformidling. Vi har spisskompetanse innenfor fagområder som arkitektur, bygg, vann, samferdsel og samfunnsøkonomi. Vi utvikler fremtidens løsninger for et bærekraftig samfunn.