Det Norske Byggemøtet 2021

Det Norske Byggemøtet bygger kunnskapsbroer

Bygg Reis deg har siden 1954 spredd kunnskap som har bidratt til økt kvalitet i bygg og boligprosesser og sørget for at de som deltatt på våre arrangementer ligger ett skritt foran i utviklingen.  I 2017 etablerte vi Det Norske Byggemøtet som en arena for samspill på tvers av bransjer hvor deltagerne kan dele erfaringer og kunnskap slik at en samlet norsk byggenæring øker sin konkurransekraft og dermed utvikles i en mer bærekraftig retning.

I år skal vi arrangere vår 30. messe og årets nyhet er at vi lager en trilogi av konferanser som skal belyse trender, grønne løsninger og innovasjoner. Her vil vi samle ambisiøse ledere fra ulike deler og interessegrupper i næringskjeden. Vi skal inspirere deltagerne til utvikling og samarbeid på tvers av roller og bedrifter.

For å nå fremtidens behov må vi utvikle oss og ikke jobbe i siloer. Bygg Reis Deg skal være brobyggeren mellom samfunnsutfordringer og byggenæringens- og fremtidens løsninger.  Vi skal ta utgangspunkt i megatrender som knapphet på arbeidskraft, råvarer og energi og se på hvordan vi og våre utstillere kan bidra som en stor del av løsningen. I løpet av messedagene 18-21 oktober skal konferansene underbygges med aktiviteter, seminarer og guidede turer i utstillingshallene.

Byggenæringens fremtidsutsikter – Onsdag

Vi ønsker velkommen til en trilogi av konferanser som har det til felles at de skal inspirere ledere i ulike roller i byggeprosessen til å endre kurs og ta gode valg. Åpningskonferansen avholdes på hovedscenen innerst i hall B kl 10.00 og gir deltagerne et innblikk i hvilke trender og fremtidsutsikter ledere i byggenæringen må forholde seg til.

Verdenstrender, samfunnsutvikling og fremtidsbildet ved Kjell A. Nordstrøm

Kjell A. Nordström er en svensk økonom, foreleser og forfatter som er anerkjent som en ledende forsker og rådgiver for multinasjonale selskap i det globale markedet.

Kjell A. Nordstrøm
Kjell A. Nordstrøm

Verdens mest bærekraftige bygning, EDGE Olympic

Cees van der Spek representerer et av Europas mest fremtidsrettede eiendomsutviklingsselskap, Edge Tech, som har bygget «verdens mest bærekraftige bygg» EDGE Olympic i Amsterdam. Edge Tech skal være «net zero by 2050» men er allerede helt i forkant av utviklingen.

Cees van der Spek - Biography - EDGE
Cees van der Spek, Public Affairs & Global Corporate Relations Director

Rehabilitering er den nye trenden. Gamle bygg blir som nye

Riksantikvar, Hanna Geiran er opptatt av hva vi kan bruke videre på nye måter og hvordan vi kan videreutvikle eksisterende bygninger til dagens standard. Videre får vi høre konsept- og utviklingssjef i Møller Eiendom, Siri Løining som har ansvar for rehabiliteringen av Deichmanske hovedbibliotek.

Byggenæringens sirkulærøkonomi

The Circular Gap Report viser at Norge ligger langt bak flere sammenlignbare land. Hvorfor er det slik? Er byggenæringen klar for å møte EU`s krav? Alexander Christiansen, CEO Circular Norway presenterer hovedpunkter fra rapporten og stiller spørsmål ved hvorfor land som Nederland har kommet så mye lengre enn Norge. Deretter får vi høre Dr. Thomas Schlenker, Senior Vice President, Digitalisation & Sustainability i Schüco. Han skal snakke om hvordan Schüco som stor tysk produsent tilpasser seg nye EU krav.

Fremtidens ressursmangel og ressursbehov 

Hvordan skal vi få tak i de riktige menneskene for å dekke de ulike arbeidsrollene? Maalfrid Brath er konsernsjef i ManpowerGroup og vil belyse hvordan fremtidens arbeidsmarked vil se ut og hva som er viktig for ledere i byggenæringen.

Maalfrid Brath
Maalfrid Brath, Administrerende direktør i ManpowerGroup

Energimangel, byggenæringen er en del av løsningen 

«Årets Kraftkvinne 2022», Anne Sagstuen Nysæther er Administrerende direktør i Elvia. Elvia har på lik linje med både bedrifter og husholdninger et behov for å redusere strømforbruket. Her belyser hun behovet for energieffektivisering og fornybar strømproduksjon.

Er AI og teknologi løsningen på alt? 

Vi VET a vi må jobbe smartere og mer effektivt for å få gjort de oppgavene vi skal. Vi VET at byggenæringen må redusere utslipp og avfall. Vi VET at bygninger må bli mer energioptimalisert og vi VET kvaliteten og produktiviteten i byggeprosessen øker. Hvordan kan vi dra nytte av AI teknologi i denne sammenheng. Morten Goodwin, professor og AI spesialist vil dele av sin kunnskap med relevante eksempler fra byggenæringen.

Morten Goodwin_foto_ChristofferKrook
Morten Goodwin, foto Christoffer Krook

Byggenæringen VET, KAN og VIL. Hvordan får vi det til? 

Byggenæringen står klar til å bidra med utslippskutt og energieffektivisering. Men nå opplever man ekstra tøffe rammevilkår og manglende økonomiske insentiver for å få fart på virksomhetene. Regjeringen har invitert et klimasamarbeid, men hva får næringen egentlig ut av det? Administrerende direktør Byggenæringen Landsforening, Nina Solli orienterer om «rikets tilstand».

Nina Solli
Nina Solli, Administrerende direktør i Byggenæringen Landsforening (BNL)

Hvordan skal de store endringene finansieres? 

Energikommisjonens rapport sier «Mer av alt – raskere» men det koster for både befolkningen og bedriftene å tilpasse seg en ny hverdag. Tidligere har vi sett at insentiver som monner har bidratt til en «Elbil revolusjon». Hva kan finansnæringen bidra med for å få fart på en folkeaksjon for energieffektivisering. Administrerende direktør i Finans Norge, Kari Olrud Moen vil kartlegge om det finnes finansieringsvilje og midler til å gjennomføre både ENØK tiltak og klimakutt på samme tid.

Hva mener politikerne om veien videre? Hvordan skal vi få det til? 

Rammebetingelser og politisk vilje. Når bidraget fra byggenæringen er bra for mennesker, klima, miljø og norsk økonomi er det vel bare å gi gass? Erna Solberg er parlamentarisk leder og stortingsrepresentant for Høyre. Hun har nylig skrevet boken «veien videre» hvor hun beskriver hvilke tanker hun har for de neste 45 årene. Er vi forberedt på hva det egentlig vil innebære å omstille oss bort fra den superlønnsomme oljenæringen? Hva betyr det når de som jobber skal forsørge stadig flere? Eller når vårt teknologiske forsprang innhentes av andre land?  

Erna Solberg
Erna Solberg

Prisutdeling, Byggenæringens ærespris 

Åpningskonferansen avsluttes med å dele ut Byggenæringens ærespris 2023

Påmelding til Det Norske Byggemøtets, Åpningskonferansen 18.oktober.

Byggenæringens grønne bidrag – Torsdag

Det siste året har både privathusholdninger og næringsliv opplevd å få ekstraordinære økonomiske belastninger. En av utfordringene har vært strømprisene. I februar mottok olje- og energidepartementet en rapport fra Energikommisjonens som konkluderer med at Norge vil få store utfordringer med sin kraftbalanse om få år. Kommisjonen konkluderer med at man må iverksette ekstraordinære tiltak på kort sikt for at vi skal klare å dekke vårt fremtidige behov for strøm. På denne konferansen skal vi blant annet rette søkelys på de enorme mulighetene som ligger i å ta i bruk de løsningene som byggenæringen sitter klare til å bidra med. Rapporten konkluderer med at det er realistisk med en energieffektivisering i størrelsesorden 15-20 TWh innen 2030 gjennom et effektiviseringsløft for boliger, flerbolighus og yrkesbygg. Videre kan en opprustning og utvidelse av eksisterende vannkraftverk bidra med minst 7TWh innen 2030.

Vår påstand er at det å legge til rette for at byggenæringens eksisterende energieffektiviseringsløsninger blir tatt i bruk bør være helt ukontroversielt.

Dette bør være det klokkeklare tiltaket som MÅ prioriteres raskt.

På torsdagens konferanse vil vi belyse hvordan vi kan bidra med grønne løsninger gjennom rehabilitering, planlegging-, bygge-, drift- og resirkuleringsfasen av bygg og boliger. Vil du høre mer om næringens grønne løsninger kan du registrere deg her:

Regjeringens handlingsplan for energieffektivisering

Statssekretær, Elisabeth Sæther presenterer regjeringens handlingsplan. Dette er en plan som skal vise hvordan regjeringen vil imøtekomme Energikommisjonens rapport sier «Mer av alt – raskere» 

Statssekretær Elisabeth Sæther
Statssekretær Elisabeth Sæther

Byggenæringens Energieffektiviserings tiltak er det billigste og enkleste vi kan gjøre? 

Det ligger et enormt potensial dersom vi får mobilisert en energieffektiviserings dugnad for bygg og boliger. Videre finnes det analyser på at vi kan få enorme effekter ved å montere solfangere, varmepumper og batterier i stor skala. Konserndirektør, Siri Hunnes Blakstad i SINTEF og Partner i Rystad Energy, Lars Lysdahl vil belyse de fakta som foreligger.

Konserndirektør, Siri Hunnes Blakstad i SINTEF

Byggenæringens grønne bidrag

Guro Hauge er bærekrafts direktør i BNL. Hun vil presentere Byggenæringens «energi effektiviserings meny» som innebærer tiltak innen reguleringer, økonomi, informasjon og kompetanse. Videre vil AF Gruppens konserndirektør for bygg, energi og miljø, Eirik Wraal komme med konkrete eksempler som viser at de er godt i gang med klimakutt som monner. Avslutningsvis får vi høre hvordan en stor tysk aktør tilnærmer seg ENØK tiltak og klimatilpasning ved Dr. Thomas Schlenker, Senior Vice President, Digitalisation & Sustainability i Schüco.

Eirik Wraal
Eirik Wraal, konserndirektør for bygg, energi og miljø i AF Gruppen

Hva tenker eiendomsutviklerne og huseierne om energieffektivisering? 

Julija Pauriene og Frode Bovim fra USBL og Generalsekretær i Huseiernes Landsforbund Morten Andreas Meyer vil belyse hva de mener er de viktigste tiltak man bør sette søkelys på når det gjelder å spare strøm, bidra med mer fornybar energi og ikke minst mer bærekraftige bygg og boliger.

Energieffektivisering på flere måter – solskjerming

Er det virkelig mulig å tenke seg at solskjerming kan være vel så effektivt som andre passive energieffektiviseringstiltak? Solskjermingsforbundet mener de sitter på en godt bevart hemmelighet. Her får vi høre Anders Hall, Max Tilberg, Oskar Storm og Krister Nekstad som inviterer til en egen konferanse senere på dagen.

Fremtidens energiforsyning – fornybar 

Administrerende direktør i Fornybar Norge, Åslaug Haga vil redegjøre for fremtidens energiforsyning og hvilke muligheter byggenæringen har når det gjelder å realisere dette.

Hvordan vil politikerne angripe dette?

Vi avslutter konferansen med en politisk debatt.

Påmelding til Byggenæringens grønne bidrag, 19.oktober.

Byggenæringens innovasjonskonferanse – Fredag

Byggenæringens Innovasjonskonferanse har til hensikt å belyse næringens innovasjonsbehov og løsninger. Her vil vi få høre 8 kandidater som er kvalifisert til å motta Byggenæringens Innovasjonspris 2023. 

Prisen deles ut annethvert år til et firma, organisasjon eller et team som har gjort en særlig innsats når det gjelder innovasjon knyttet til prosesser, produkter og tjenester samt bidratt til en mer bærekraftig og konkurransedyktig byggenæring. Løsningen skal være i funksjon og kunne dokumentere økt konkurransekraft og verdiskapning.

Tor Inge Hjemdal er administrerende direktør i DOGA og juryleder for byggenæringens innovasjonspris. Han innleder konferansen før de ulike kandidatene skal presentere seg.

De ulike kandidatene presenterer seg:

Kandidat 1: «Asak FLYT»

Klimaendringer, styrtregn og urbanisering resulterer i mer overvann. Dagens eksisterende overvannssystem er ikke tilstrekkelig rustet for denne utviklingen, og det fører til oversvømmelser og store materielle skader. Ifølge Kommunal- og moderniseringsdepartementet koster overvannet samfunnet mellom 3,3 og 5,8 milliarder norske kroner årlig. Asak FLYT er designet for å møte disse utfordringene og består av tre sekskantede heller som håndterer overvann via infiltrasjon.

Kandidat 2: «Respo Sirkulærterrazzo»

Byggenæringen står for 15-20% av klimagassutslippene i Norge og innen 2030 skal disse kuttes med 55%. Det betyr at alle aktørene i bransjen kontinuerlig må jobbe for å levere mer bærekraftige løsninger. Respo Sirkulærterrazzo er et eksempel på dette: Denne løsningen gjenbruker byggavfall, som ellers ville blitt kastet, til å produsere nye, unike terrazzofliser og gulv. 

Kandidat 3: «Bærekraftspanel»

Vyrk AS har gjort seg bemerket med sitt Bærekraftpanelet, som har som mål å være det mest bærekraftige panelet på markedet med et sirkulært livsløp. Panelet har en kjerne av resirkulerte trematerialer og en finért overflate i ulike treslag, som eik, bjørk eller valnøtt.

Kandidat 4: «SmartKalk»

Byggenæringen i Norge går mot en grønnere og mer bærekraftig fremtid. Et viktig steg i denne retningen er innføringen av SmartKalk Miljø, et program utviklet av Holte for å beregne og vurdere miljøpåvirkningen av byggeprosjekter.

Kandidat 5: «Init»

Byggenæringen står for 40% av verdens utslipp, en skremmende realitet som illustrerer nødvendigheten av en radikal endring. Init, utviklet av Kvist Solutions AS, kan være nøkkelen til en slik endring. Init er nemlig den første komplette plattformen for planlegging, gjennomføring og forvaltning av miljøsertifikater for bygg- og eiendomsbransjen.

Kandidat 6: «BEAst Supply»

BEAst Supply 4.0-prosjektet tar betydningen av digitalisering og bærekraft i byggenæringen på alvor. Gjennom bruk av standardiserte handelsmeldinger og implementering av miljødata i elektronisk kommunikasjon, kan aktørene i bransjen enkelt ta i bruk digitale verktøy gjennom allerede etablerte løsninger. Slik krever det lite tilpasninger, og viktig informasjon for å ta bærekraftige valg og fremme grønnere praksiser blir tilgjengelig for flere. Dette initiativet gjør det mulig å transformere bygge- og anleggsbransjen til en mer bærekraftig og effektiv sektor.

Kandidat 7: «TØRN»

Tradisjonelt sett har det vært vanskelig for byggevarehandelen å finne en effektiv måte å håndtere overskuddsvarer på. Tørn har derfor fokusert på å utvikle en tjeneste som best mulig løser dette problemet for forhandlerne av overskuddsvarer. 

Kandidat 8: «Elektrifiseringspartner»

Aneo Build leverer “plug-and-play” lade- og battericontainere, hvor deres mest populære produkt, Hummingbird, en mobil hurtiglader på hjul, øker mobilitet og fleksibilitet i prosjektene. Med sine mobile ladeløsninger baner de vei for en mer bærekraftig byggenæring.

Før vi skal dele ut prisen vil Helene Friis som er markedsdirektør i Innovasjon Norge og medlem av juryen informere om hvilke muligheter Innovasjon Norge kan bidra til å realisere for bedrifter som tenker seg ut av landet med sine innovative løsninger.  

Utdeling av Byggenæringens innovasjonspris 2023 ved juryleder Tor Inge Hjemdal

Påmelding til Det Norske Byggemøtets, Innovasjonskonferansen 20.oktober.

Gratis etterutdanning for ledere i byggenæringen.

Bygg Reis Deg 2023 skal være en utviklingsarena for ansatte i bygg, anlegg og eiendomsnæringen. Det unike med vår møteplass er at vi har flere hundre utstillere som viser frem sine produkter og løsninger og at vi underbygger dette med aktuelle konferanser, seminarer og guidede turer slik at total opplevelsen blir så verdifull som mulig.

Vårt mål er at de tre innledningskonferansene danner grunnlag for hvilke tema, som diskuteres rundt om i utstillingshallene. På vår utstiller scene i hall D vil vi underbygge med aktuelle seminarer og presentasjoner av produkter og tjenester.

Konferansene presenteres mellom kl 10.00 – 12.00 onsdag, torsdag og fredag i hall A på Nova Spektrum i Lillestrøm. Det er gratis å delta, men dersom du ønsker å holdes oppdatert om hva som skal skje og hvem som kommer kan du registrere deg her:

Påmelding til Det Norske Byggemøtets alle tre lederkonferanser 18,19 og 20 oktober.