Nybo 1440x810 1

«Det er deg det kommer an på»

Synes du det er en krevende hverdag?

Ja, de fleste av oss har vel hatt noen utfordringer det siste året og det er mange bedriftsledere som synes rammebetingelsene og markedssituasjonen er ekstra vanskelig om dagen. Men, det er også mange som ser mange muligheter og er fremtidsoptimister.  

For å lære mer om situasjonen og ikke minst bidra til å skape fremtidshåp for våre kunder og besøkende arrangerte vi i Bygg Reis Deg, Det Norske Byggemøtet i oktober. Målet var å samle ledere i byggenæringen, gi dem innsikt og tips om hvordan man bør agere for å styrke sin egen bedrift og konkurransekraft.

I tillegg har jeg forsøkt å tilegne meg ytterligere økt innsikt gjennom å delta på ulike seminarer- og konferanser i regi av BDO, Byggeindustrien (bygg.no), Byggevareprodusentenes Forening og BAE-rådet. Min konklusjon er som følger, ja situasjonen er krevende, men det finnes også mange muligheter til omstilling og et potensial for å skape ny konkurransekraft både som egen virksomhet og ikke minst i samarbeid med andre aktører.

Bygg- og anleggsanalysen til BDO beskriver situasjonen som en «farlig miks» hvor Norges største fastlandsnæring, Byggenæringen, har bygget opp en stor kapasitet over tid og merker konjunkturnedgang, økte råvarepriser, økte renter, offentlige innstramninger og en usikker kostnads- og etterspørsels situasjon.

I en slik hverdag er det viktig å holde hodet kaldt og klare å se litt lenger inn i glasskula enn 2023.

For i et litt lengre perspektiv viser Statistisk sentralbyrå (se figur under) sine analyser at befolkningsutviklingen i Norge vil ha en fortsatt vekst som følge av positiv reproduksjonsrate og økende innvandringstall.

Kilde: BDO Bygg- og anleggsanalysen

Det skulle tilsi at vi i neste tre, fem og ti årsperiode fortsatt vil ha et økt behov for nye boliger.

Dette gjenspeiles i Prognosesenterets analyse for igangsatte boliger. Den indikerer en oppgang i 2024. (se figur under)

Kilde: Prognosesenteret

Videre vil det bli økt oppmerksomhet knyttet til temaene energisparing, sirkulær økonomi og å reduksjon av klimagassutslipp. Regjeringens ambisjon er at vi samlet sett skal redusere utslipp av klimagasser med 50 til 55 prosent innen 2030.  Byggenæringen har gjennom samarbeidsprosjektet Sammen2030 definert at BAE-næringen står sammen med myndighetene i denne ambisjonen om «å redusere utslippene av klimagasser med minst 50 og opp mot 55 prosent innen 2030».

Det innebærer at byggenæringen kan forvente seg flere prosjekter i ROT (renovering, ombygging og tilbygg) markedet.  

Dette gjenspeiles i Prognosesenterets analyse for utvikling i ROT-markedene. (se figur under)

Kilde: Prognosesenteret

Det finnes imidlertid store aktører som har enda større ambisjoner. Her synes jeg Administrerende direktør i Entra, Sonja Horn, var ekstra tydelig. Hun uttalte på Byggenæringens Klimakonferanse den 29.november at Entra SKAL være netto klimanøytrale innen 2030, de SKAL bidra til en 70% reduksjon i klimagassutslippene fra sin eiendomsdrift og de SKAL bidra med 80% reduksjon av klimagassutslipp i sine prosjekter innen 2030.

Kilde: Byggenæringens Klimakonferanse 2022

Oppsummert kan vi si at aktørene i byggenæringen står overfor mange utfordringer, men også mange muligheter hvis man klarer å løfte blikket og omstille seg til morgendagens markedsituasjon.

Vi i Bygg Reis Deg ser i vår kundeportefølje at det er utstillere som sitter med løsninger på morgendagens utfordringer. Vi har IT leverandører som bidrar til økt produktivitet og smartere byggeprosesser som igjen bidrar til lavere klimagassutslipp og ikke minst bedre dokumentasjon. Vi har utstillere som bidrar til energieffektivisering slik at både bygg og boliger reduserer sitt strømforbruk og går fra å være passive til å bli aktive energikilder. I tillegg har vi en rekke med utstillere som er klare til å bidra i det grønne skifte og sørge for økt kvalitet og levetid enten det handler om utvendig- eller innvendige produkter.  

Min påstand er at de aktørene som evner å heve blikket, omstille seg og utnytte en sterk bedriftskultur og samarbeide på tvers står foran store forretningsmuligheter.    

På Det Norske Byggemøtet inviterte vi blant annet Professor, Göran Roos, som er spesialist innen intellektuell kapital og ekspert på innovasjonsledelse og strategi til å snakke om både utfordringer og fremtidsmuligheter. I tillegg inviterte vi organisasjonspsykolog, Magnus Huth, til å komme med noen tips og råd om hvordan man bør organisere seg. Alle disse innleggene kan du høre ved å logge deg inn på vår Bygg Reis Deg sin digitale messeplattform og ta en titt i vårt «Auditorium» (helt gratis for fremoverlente medarbeidere og ledere) HER

Magnus Huth, refererte til den franske keiser, politiker og militær lederen, Napoleon Bonaparte, som i ettertid ble kjent for sitt lederskap av Frankrike under Napoleonskrigene tidlig på 1800-tallet. Ett av læringspunktene som ble dratt frem var Napoleons evne til å rekruttere de rette menneskene, plassere dem på rett plass i organisasjonen og ikke minst hans evne til å involvere alle «medarbeiderne» i strategiprosessen slik at de kunne omsette strategi til handling.

Kilde: Magnus Huth fra sitt foredrag på Det Norske Byggemøtet 2022

Videre snakket Magnus om hvor viktig det er å ha en rød tråd gjennom det strategiske, administrative og operative beslutningsnivået. På den måten klarer man å snu seg raskt og endre strategi i takt med endrede rammebetingelser.

For å bygge en slik organisasjon må man bygge en sterk bedriftskultur hvor strategiarbeid er en kontinuerlig diskusjon som fører til bevissthet i organisasjonen.

En bevissthet blant de ansatte som bidrar til at bedriften fungerer som en enhet, med fleksibilitet og selvstendige operative enheter som vet hvordan de skal reagere i ulike situasjoner og som er trygg på å kunne ta egne beslutninger som føre bedriften i riktig retning.

En slik bedriftskultur vil være den største konkurransekraften man har i en situasjon med utfordrende rammebetingelser.

Den krever også at man er tydelig på hvilke langsiktige og kortsiktige målsettinger man har og hvordan man bør ta beslutninger som driver hele «laget» i riktig retning. Alle ansatte må vite hvor vi skal, hvilke hindringer (alle må ha god innsikt i situasjonen) og muligheter (kjenne til eksisterende og nye markedsmuligheter) som til enhver tid ligger foran oss og ikke minst hvilke operative beslutninger som må tas i det ytterste ledd i organisasjonen.

I forhold til hvor viktig vi mener det er å delta som utstiller eller besøkende på Bygg Reis Deg vil jeg dra parallellen til hvor viktig det er å sørge for kontinuerlig utvikling og kulturbygging gjennom fysiske møteplasser. Det er ingen andre markeds- og kommunikasjonskanaler som slår det fysiske møtet mellom tilbyder og kunde. Det er dette møtet som bidrar best til økt kunnskapsdeling, økt kreativitet og økt konkurransekraft (nytteverdi) for begge parter. Det er her vi skaper de gode ideène og avtalene.

Vi skal i løpet av det neste året sørge for å skape en utviklingsarena som flest mulig ansatte i Byggenæringen (400.000 kompetente medarbeidere, 100.000 bedrifter,400 milliarder i omsetning) ønsker å benytte seg av i perioden 18-21 oktober 2023.

Kilde: Sammen 2030 i regi av BAE-rådet

Hos oss kan både utstillere og besøkende tilegne seg nyttig kunnskap som gjør hver enkelt medarbeider i stand til å ta bedre strategiske, administrative og operative beslutninger slik at de kan håndtere vanskelige utfordringer og utnytte de store forretningsmulighetene som ligger i det grønne- og digitale skiftet. Sammen skal vi skape en mer bærekraftig byggenæring – for til syvende og sist;

Det er deg det kommer an på.