Image001

Byggenæringen har et kjempepotensiale for forbedringer innen bærekraft

Vi har tatt en prat med Anett Andreassen, Direktør digitalisering og utvikling i Statsbygg.

– Hvordan kan digitalisering og innovasjonsarbeid bidra til en mer produktiv og bærekraftig næringsutvikling?    – Digitalisering gir oss mulighet til å få en mer produktiv næring blant annet ved at det kan gi oss bedre oversikt over hva vi har , hva vi bruker i bygg og hvordan vi bruker materialene.  

-Digitalisering kan også hjelpe oss med å visualisere hvordan man bruker byggene på forhånd. Det kan blant annet føre til bedre optimalisering av energibruken i byggene, og mer effektiv logistikk, både under bygging og når bygget er i bruk.  

– Nytenkning og innovasjon blir spesielt viktig med tanke på bærekraft i fremtidige byggeprosjekter. Vi må tørre å tenke nytt og  utfordre det etablerte.  En forutsetning for at vi skal klare dette, er at vi må bli bedre til å samarbeide på alle nivåer.  

– Vi må bli enige om felles og åpne standarder og bruke disse, slik at alle snakker samme språket.  Det vil gjøre det enkelt for nye aktører å komme inn og leke med data, uavhengig av leverandør.  

– Hvor er det store forbedringspotensialet innen produktivitet i norsk byggenæring? – Produktivitet handler om å skape mest mulig verdi pr innsatsfaktor. Jeg opplever at det er mye sløsing i både timer og areal i byggenæringen i dag. Vi må få arbeiderne til å jobbe mer effektivt og oversiktlig, og utnytte arealene bedre enn vi gjør i dag. Vi må også tenke på produktivitet ut fra et livsløpsperspektiv, ikke bare selve byggeprosessen.  

– Hvor er det store forbedringspotensialet innen bærekraft i norsk byggenæring?  – Bærekraft i byggenæringen dreier seg både om økonomi, sosiale faktorer , klima og miljø. Det handler om å finne forretningsmodeller som gir rett lønnsomhet. Kanskje ikke vekstmodellen vi har hatt til nå, er det optimale.  

– Vi må redusere energibruken og optimalisere materialbruken i byggenæringen. For å klare dette må vi både sikre en god og effektiv drift og tenke mer på sirkulær økonomi, som er en nøkkel her. Det beste bærekraftstiltaket er jo å la være å bygge.  

-. Vi har et stort forbedringspotensiale når det gjelder vår klimagassutslipp og hvordan vi beregner disse. Næringen må sette en verdi på klima- og miljøbelastningen for hele byggenes livsløp. Det er helt nødvendig å ta tak i dette om vi skal klare å nå Paris-målene.  

– Temaet for Det Norske Byggemøtet i oktober er Bindingsverk – hvem i norsk byggenæring har et uforløst samspillpotensiale?  –  Sirkulær økonomi handler mye om empati og forståelse for alle deler av næringskjeden. I dag er det for mange som prøver å skvise hverandre for profitt. Det kan være vanskelig å få det til å bli en bærekraftig modell. 

– Får vi til økt samspill mellom leverandører, produsenter , utbyggere og andre som er med i byggeprosessen, kan vi få en større kake, som gjør at totalen kan bli bedre og alle kan dele lønnsomheten.  

– Hva har du lagt merke til i næringen i det siste som fortjener oppmerksomhet?  –   Det er mye bra som foregår. Jeg har lyst til å trekke frem et prosjekt, som vi er litt med på selv – Construction City Cluster på Økern i Oslo.  Vi trenger slike arenaer for forskning, innovasjon og samhandling for å få til utvikling på tvers i bransjen 

– Hva kommer bærekraft / digitalisering / innovasjon til å bety for byggenæringen fremover?   – Skal vi få til endringer i næringen, må det bety mye. Byggenæringen er en versting på mange måte når det gjelder miljøet,  så det er et kjempepotensiale for forbedringer, og vi har mye å gå på når det gjelder innovasjon.  

– Hvordan og hva vi innoverer vil bety mye i tiden fremover. Jeg opplever at mange aktører har fått opp øynene for dette og det skjer mye allerede. Mange viser forståelse for at det må skje noe. 

– Hvilken aktør i bransjen har du lagt merke til innenfor en eller flere av disse kategoriene?   – Det er mange som gjør mye bra, så jeg vil ikke trekke frem en spesiell.  

– Hva ville vært en drømmeforside for byggenæringen?  «Bygg- og eiendomsnæringen en klimanøytral næring» 

– Hvorfor bør man delta på Det Norske Byggemøtet 13. oktober?  – Det er viktig å holde seg oppdatert, skape relasjoner på tvers og å lære av hverandre. Jeg gleder meg til å høre om nye ideer og  mulige initiativ til samarbeid. 

(Spørsmål til konkurransen på Byggemøtet) 

– I generelle trekk, hvordan ser norsk byggenæring ut når næringen samles på Det Norske Byggemøtet 13.10?   – Jeg tror vi ser en nedgang i aktivitet, og oppgang i konkurser, men innovasjonen er på vei opp.  

– Vi så akkurat den største mai-oppgang for norske boligpriser noensinne. Hvordan vil boligprisene utvikle seg til 13.10?   – Jeg tror at vi i september 2020 –  har en to prosent nedgang fra september 2019. 

– BNP-indeksen for Fastlands-Norge var i april på 93,9 (ref vedlegg)

– hva vil tallet være den 13.10.?   – 98, 4