Nina Solli Fra Bnl

BAE-næringen er en del av løsningen på klimakrisen og utfordrer regjeringen.

Bygg Reis Deg er en del av samarbeidsinitiativet SAMMEN2030 og nå har vi utfordret statssekretær Nancy Charlotte Porsanger Anti i Kommunal- og distriktsdepartementet om å besvare BAE-rådets utfordringer under Det Norske Byggemøtet – topplederkonferansen den 19.oktober.

10.august i år sendte leder for BAE-rådet, Egil Skavang et brev til næringsminister Jan Christian Vestre, kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik og klima- og miljøminister Espen Barth Eide hvor de peker på tre forhold som er spesielt viktig og at bygge- anleggs- og eiendomsnæringen (BAE) næringen er en del av løsningen på klimakrisen.

Statssekretær Nancy Charlotte Porsanger Anti (SP)

Vi i Bygg Reis Deg er også en del av samarbeidsinitiativet SAMMEN2030 og nå har vi utfordret statssekretær Nancy Charlotte Porsanger Anti i Kommunal- og distriktsdepartementet om å besvare BAE-rådets utfordringer under Det Norske Byggemøtet – topplederkonferansen den 19.oktober.

I brevet skriver Leder for BAE-rådet, Egil Skavang følgende:

Klimaendringene utgjør BAE-næringens største utfordring, som den gjør for alle deler av samfunnet. Klimaendringene fører med seg økende krav til omstilling og innovasjon når det gjelder byggemåter, ombruk og gjenbruk, bruk av energi.

I tillegg ser vi at kampen om ressursene tiltar. Prisene på strøm, diesel og andre viktige innsatsfaktorer og råvarer, skyter i været, og gjør prosjektene dyrere.

BAE-næringen ser på seg selv som en del av løsningen på disse samfunnsutfordringene. Næringen har vilje og ressurser til endring og nyskapning, og kan både bygge og rehabilitere bygg og anlegg med lavere utslipp enn i dag.

Norges har som mål å redusere klimagassutslippene med minst 50 prosent og opp mot 55 prosent innen 2030 sammenlignet med 1990-nivå. Ifølge Meld. St. 13 (2020–2021) Klimaplan for 2021–2030, er om lag 15 prosent av de totale utslippene i Norge relatert til byggesektoren. Det betyr at det blir vanskelig for Norge å nå sine klimamål uten å utnytte mulighetene for reduserte klimagassutslipp som ligger i BAE-næringen.

Potensialet for å redusere energibruk, utvikle og bruke mer klimavennlige materialer, gjenbruk og sirkulærøkonomi er stort i byggenæringen. I tillegg skaper den økende digitaliseringen store muligheter både i privat og offentlig sektor.

Gjennom samarbeidsinitiativet SAMMEN2030, har bransjeorganisasjonene og toppledere i virksomheter på tvers av verdikjedene i BAE-næringen, samlet seg om felles prioriteringer. For at BAE-næringen skal være en del av løsningen på vår tids største utfordring, peker de på tre forhold som er spesielt viktige:

1.      Myndighetene må stille strengere klimakrav

 • Det er viktig at kravene er kunnskapsbaserte og følger utviklingen i næringen, slik at det reelle potensialet for å redusere klimagassutslipp realiseres.
  • Kravene fra myndighetene må bidra til å styrke konkurransekraften til virksomheter som bidrar mest til å redusere klimagassutslipp.
  • Det må blant annet stilles krav til lavere energibruk, mer ombruk og gjenbruk, og bruk av mer klimavennlige materialer.

2.      Bruk kompetansen i BAE-næringen

 • Staten er en stor byggherre, og det er viktig at statens egne byggeprosjekter er utformet på en måte som gjør at de imøtekommer de økende kravene til bærekraftige løsninger for bygg og anlegg.
  • Verdifull kompetanse og innovasjonskraft i godt samarbeid med virkemiddel- apparatet, vil kunne skape ny kunnskap og nye løsninger som når ambisiøse nasjonale bærekraftsmål.
  • Ved at anbudsprosessene i større grad etterspør næringens kompetanse vil man ivareta innovasjon, få lavere utslipp, bedre kontroll på kostnadene, og bedre bygg.

3.      Skap forutsigbarhet

 • Prosessene i byggenæringen er lange, og det gjøres investeringer basert på tillit til at prosjekter kommer som lovet og at rammebetingelsene er stabile og forutsigbare.
  • Forutsigbarhet er ikke minst viktig for å kunne trygge arbeidsplasser og legge til rette for verdiskaping i hele landet.
  • BAE-næringen mener blant annet det er behov for en konkret tidsplan for klimakutt som sikrer større forutsigbarhet for aktørene i næringen.